Autsorsing hyzmatlary
Autsorsing, munuň özi, başga kompaniýanyň hünärmenleri tarapyndan biznes çözgütleriň çözülmegi üçin işleriň ýerine ýetirilmegidir.

Autsorsing hyzmatlary, önümçilik-telekeçilik işiniň haýsy hem bolsa belli bir ugry we görnüşi boýunça şertnama esasynda ýerine ýetirilýär. Hyzmatlar, taraplaryň özara ylalaşan şertlerine görä, kesgitli döwür üçin bellenen töleg tölemek şerti bilen (hatda şol döwrüň dowamynda şol hyzmatlara isleg bildirilmedik hem bolsa), autsorser-kompaniýa tarapyndan edilýär.

Autsorsing hyzmatlarynyň görnüşleri

HUKUK AUTSORSINGI

BUHGALTER AUTSORSINGI

GOŞMAÇA HYZMATLAR

Autsorsing hyzmatlaryndan, esasanam, biznesiň üstünlikli bolmagynyň esasy faktory hökmünde, biznesiň alnyp barylmagy üçin çykdajylary azaltmaklyk, diýip hasaplaýan täze kompaniýalar tarapyndan peýdalanylsa ýerlikli bolýar.

AUTSORSING WE ONUŇ ARTYKMAÇLYKLARY

Munuň özi dürli serişdeleri tygşytlamak bilen birlikde, hyzmatlaryň bahasyny arzanlatmaklyga, işgär sanyny we goşmaça edilýän çykdajylary azaltmaklyga, kompaniýanyň özüne gönüden-göni girdeji getirýän işlerine esasy ünsüni gönükdirilmegine mümkinçilik berýär.

BIZNES AUTSORSING

Autsorsing, munuň özi, haýsy hem bolsa bir gurama tarapyndan şertnama esasynda özüniň önümçilik-telekeçilik işiniň kesgitli görnüşiniň ýa-da funksiýalarynyň, şol ugur boýunça işleýän başga kompaniýanyň hünärmenlerine berilmegi we geljekde biznes çözgütlerini çözmek boýunça işleriň şol kompaniýa tarapyndan ýerine ýetirilmegini göz öňünde tutýar.

Goşmaça autsorsing hyzmatlary

munuň özi, infrastrukturany tehniki taýdan üpjün etmekligi amala aşyrmak babatda hyzmatlardan peýdalanmaklygyň has giň çygryny öz içine almak bilen, oňa aşakdakylar girýär:

1C Buhgalteriýany alyp barmak we ýöretmek

Kowoking-merkezi özüniň platformasynda “1C Buhgalteriýa” programma üpjünçiligini hödürleýär.

1C Resminama dolanyşygyny alyp barmak we ýöretmek

Kowoking-merkezi özüniň platformasynda “1C Resminama dolanyşygy” programma üpjünçiligini hödürleýär.