Surat çekmek ussatlygy

"IŞ NOKADY" koworking - merkezi diňe bir iş meýdançasy däl-de, eýsem dürli okuwlara we ussatlyk sapaklaryna gatnaşyp, peýdaly wagt geçirip boljak ýerdir.

16-njy Noýabrda galam çyzuw master-klassy geçirildi.

Galam bilen çyzmak bilijilikli we gaty owadan! Her kim çekip biler, esasy zat ony öwrenmek gerekdir. Muny nädip çekmelidigini, "Arhitektura" ugry boýunça ÿokary derejeli hünärmen Sabirowa Jeren aýtdy. Surat çekmek boýunça 6 ýyllyk tejribeli, öz ugrunyñ hünärmeni,.

Jeren galamyň nädip dogry saklanmalydygyny, surat çekilende basyşy nädip dolandyrmalydygyny görkezdi we her gatnaşyjy bilen birnäçe mysallaryň üstünde işledi.